Sikaplan ® – Trocal ® – hydroizolační systémy

 

  • izolace plochých střech
  • izolace spodní stavby
  • řešení záchytných van a jímek
  • protichemické izolace
  • izolace nádrží a bazénů
  • fólie se zvýšenou požární odolností
  • fólie s atestem na pitnou vodu
  • izolace tunelů a podzemních staveb

Střešní fólie pro ploché střechy

 

Jednou z variant střešní krytiny pro ploché střechy jsou fólie na bázi PVC. V jejich prospěch mluví snadná a bezpečná montáž a dlouhodobá životnost. Stejně jako u všech stavebních materiálů je i u střešních fólií nutné co nejpřesněji vyhodnotit podmínky, do kterých bude daný materiál instalován a kterým musí vyhovovat po stránce užitných vlastností, aby byla zajištěna požadovaná životnost střešního pláště. Životnost současných střešních hydroizolačních fólií dosahuje spolehlivě třiceti let. Správná volba střešního pláště, který bude spolehlivý a funkční, je velice citlivá a náročná oblast technologie stavby. Konečné vlastnosti jsou podmíněny logickým projektovým pracováním celkové skladby, technologií pokládky, dodržováním kotevního plánu a pečlivostí zpracování detailů.

Prvním klíčovým krokem je volba dodavatele střešního pláště. V první řadě by měli investoři, generální dodavatelé nebo realizátoři zvážit, zda jde o dostatečně silnou a stabilní firmu, s dlouhodobou tradicí výroby v dané oblasti a s přímou vazbou na český trh. Dodavatel by měl nabízet možnost využívat technicko-technologického zázemí výrobce materiálu při řešení všech nepředvídaných problémů, které běžně vznikají v průběhu stavby a které neřeší projektová dokumentace. Jen dostatečně silná firma s tradicí a bohatými referencemi bude schopna dostát svým závazkům ohledně uživatelského servisu a případných záručních oprav po dobu poskytované záruky na materiál, zpracování a funkčnost systému. Standardní doba garance je deset let. O spolehlivosti dodavatele nejlépe vypovídají referenční stavby.

Dodavatelská firma musí umět podle typu a stavu objektu navrhnout vhodnou skladbu střešního pláště z hlediska tepelně-technických parametrů včetně kondenzace vodních par a zohlednit požadované protipožární parametry střešního pláště. Vypracování kotevního plánu včetně specifikace kotvicích prvků a jejich optimalizace je samozřejmým servisem pro odběratele a dalším stupněm záruky. Technicko-technologické zázemí a silná vývojová základna výrobce jsou významným parametrem kvality samotné střešní fólie. Špičková výrobní technologie a kvalita výrobní linky přímo ovlivňují finální parametry výrobků. Certifikát, materiálový list, bezpečnostní list, prohlášení o shodě a požární atesty jsou samozřejmostí. Výsledná střešní fólie musí mít stejné parametry v podélném i příčném směru. Významná je tloušťka fólie, která nesmí kolísat. Velký vliv na kvalitu a chování fólie v různých klimatických podmínkách má výztužná, tzv. armovací tkanina. Ta musí mít ve finálním výrobku zachovanou stejnou kvalitu i kolmost jednotlivých vláken v příčném i podélném směru. Velice důležitý je typ materiálu vláken, jejich profil a četnost vazebních bodů vytvořených vzájemným provázáním jednotlivých vláken. Dodržení těchto parametrů při výrobě dává záruku, že výsledná střešní fólie bude mít vysoké mechanicko-fyzikální parametry s maximální odolností vůči delaminaci jednotlivých vrstev. Výše uvedené skutečnosti mají přímý vliv na zpracovatelnost za různých klimatických podmínek, následnou funkčnost a životnost. Chování fólie v nepříznivých klimatických podmínkách lze odhadnout podle orientační zkoušky simulované v prostředí běžného mrazáku.

Střešní fólie řady Sikaplan G splňují všechny výše uváděné podmínky a jejich parametry jsou ověřeny dlouhodobým vývojem, výrobou a dlouhodobým sledováním chování instalovaných střešních plášťů. Pevnost v tahu v obou směrech činí 1150 N, srážlivost fólie je nižší než 0,2 %. Výrobní receptura zaručuje bezproblémové zpracování materiálu horkovzdušnou technologií sváření v teplotních podmínkách od –15 do +50 °C. Tuto významnou vlastnost realizační firmy velmi oceňují, a praktická aplikace i za nepříznivých klimatických podmínek byla již mnohokrát ověřena v praxi, a s dobrým výsledkem. Vysoká difuzní prostupnost pro vodní páry je jednou z mnoha dalších technologických předností. Systémovost řešení a vzájemná kompatibilita použitých materiálů (speciální těsnicí tmely, detailové fólie, lepidla, bobtnající tmely, systémové plechy atd.) zaručují perfektní propojení všech materiálů a výslednou vysokou kvalitu. Je proto nanejvýš vhodné, aby jednotlivé komponenty měly stejného výrobce. Kombinování různých systémů se podle našich zkušeností většinou nevyplácí. Výrobkové řady systému Sika-Trocal jsou v tomto směru sladěny a jednotlivé prvky se navzájem doplňují.

Základní vlastnosti střešních PVC folií:

Životnost - praxí ověřená životnost činí minimálně 25 let

Údržba - po celou dobu životnosti není potřeba provádět žádné udržovací, ani reflexní nátěry jak folií, tak oplechování

Hmotnost - přitížení systémem je max. do 2 kg/m2

Paropropustnost - střecha "dýchá"

Průtažnost - až 200 %

Chemická odolnost - proti všem běžně se vyskytujícím látkám v ovzduší

Stabilita - nemění své významné vlastnosti ani v extrémních podmínkách

Teplotní odolnost - zpracovatelnost při vysokých i velice nízkých teplotách (-15°C až - 20°C)

Flexibilita - kvalitní a bezpečné opracování i náročných detailů

Doporučujeme: XBMC-Kodi.cz; MePaBlu reklamace ©2007-2022 IZOLING CZ