Systém z měkčených PVC folií

 

Izolace plochých střech patří odedávna k nejvíce diskutovaným oblastem ve stavebnictví. S nástupem technologií z měkčených PVC fólií dostaly donedávna dominantní izolace z asfaltových pasů více než zdatného konkurenta. Uplatnění najdou jak u nových objektů, tak zejména (s ohledem na své fyzikálně mechanické vlastnosti) u rekonstrukcí zdevastovaných plochých střech. Možnost aplikace fóliových systémů za nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená vlhkost podkladu i ovzduší, teplota do - 15°C) z nich činí technologii, jíž lze bez jakýchkoliv problémů aplikovat po celý rok!

Způsoby aplikace

 

  • mechanicky kotvené systémy
  • systémy přitížené (dlažba, kačírek)
  • systémy lepené
  • vakuově zabezpečené systémy (systémy na principu sání větru)
  • vzájemná kombinace výšeuvedených způsobů

Každá z uvedených aplikací má své použití a opodstatnění. Nejvíce používanou technologií je systém mechanického kotvení. Dnes již není téměř podkladní vrstva, ke které by nebylo možné izolační systém z měkčené PVC folie přikotvit proti účinkům sání větru. Ať již se jedná o beton, trapézový plech, dřevěné bednění nebo plynosilikátové tvárnice či dokonce polystyrén - pro všechny tyto materiály máme vyhovující kotvící systémy.

Systémy mechanicky kotvené

 

Způsob mechanického kotvení izolační PVC folie k podkladní vrstvě je, jak již bylo zmíněno, nejčastěji používanou technologií. Princip je následující. Na připravený podklad se rozvine podkladní vrstva netlející geotextilie. Následuje pokládka folie, která se ve spoji přikotví k podkladu. Následující pás izolace pak kotvy ve spoji překryje, a svařením horkovzdušným přístrojem se spoj uzavře.

Systémy přitížené

 

Systémy zabezpečené proti sání větru přitížením se používají v případech, kdy není možné hydroizolační vrstvu kotvit k podkladu, nebo se jedná o záležitost estetickou (terasy), či z důvodů zvýšené protipožární odolnosti u některých průmyslových objektů. K přitížení se používají dlaždice kladené do pryžových nebo plastových kruhových terčů (pochozí úpravy teras, chodníky na průmyslových objektech). V případě požadavku protipožární odolnosti se provádí zásyp praným kačírkem příslušné frakce.

Systémy lepené

 

Lepení izolačních systémů se používá v případech obdobných jako u systémů přitížených, t.j. tehdy, kdy není možné izolační folii zafixovat jiným způsobem k podkladu, nebo v případech, kdy to vyžaduje projektant či architekt z důvodu pohledového. Někdy se také provádí lepení izolace u vyšších atik. Je nutné si ovšem uvědomit, že podklad musí vyhovovat určitým podmínkám. Musí být dostatečně tuhý, pokud možno co nejméně porézní a nasákavý. K lepení se používají specielní lepidla. Jak bylo výše uvedeno, někdy se vzájemně kombinují a doplňují systémy kotvené, lepené a přitížené podle toho, jak to dovolují a umožňují podmínky. Můžeme tedy kombinovat systém kotvený v ploše se systémem lepených atik, nebo systém přitížení v ploše, a atiky či úžlabí lepené atd. Ve všech případech je však důležité posouzení sací síly větru, jež působí na střešní plášť, a její případný výpočet.

Závěrem

 

Závěrem je možné k této oblasti hydroizolací ve stručnosti říci, že konečným výsledkem při dodržení požadovaných zásad je pefektně fungující, a také velice dobře vypadající střecha. Jak je možné vidět z následujícího obrázku, není problém kvalitně a dobře vzhledově opracovat jakýkoliv detail, se kterým se na střeše setkáme.

Základní vlastnosti střešních PVC folií:

Životnost - praxí ověřená životnost činí minimálně 25 let

Údržba - po celou dobu životnosti není potřeba provádět žádné udržovací, ani reflexní nátěry jak folií, tak oplechování

Hmotnost - přitížení systémem je max. do 2 kg/m2

Paropropustnost - střecha "dýchá"

Průtažnost - až 200 %

Chemická odolnost - proti všem běžně se vyskytujícím látkám v ovzduší

Stabilita - nemění své významné vlastnosti ani v extrémních podmínkách

Teplotní odolnost - zpracovatelnost při vysokých i velice nízkých teplotách (-15°C až - 20°C)

Flexibilita - kvalitní a bezpečné opracování i náročných detailů

Doporučujeme: XBMC-Kodi.cz; MePaBlu reklamace ©2007-2024 IZOLING CZ